Tuesday, November 24, 2009

Bishoujo

Saki, aishite imasu (愛しています).